Member of Parliament

 mp meina  MP. Thangso Baite  

Dr. Thokchom Meinya

(Lok Sabha)

Shri Thangso Baite

(Lok Sabha)

Smt MC Mary Kom

(Rajya Sabha)